skip to Main Content

Bestuurlijke ontwikkelingen en toezicht door RvT

Stichting St. Franciscus hanteert de Zorgbrede Governance Code 2017 en heeft deze ook verankerd in de statuten. Deze code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Middels dit kwaliteitsverslag en de hieraan gekoppelde verantwoordingsdocumenten en ook onze jaarrekening, willen wij zo transparant mogelijk zijn in het verstrekken van informatie over zaken zoals de wijze waarop wij onze zorg organiseren en de samenstelling en bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Tevens verschaffen wij graag inzicht in de toetsing hiervan door externe partijen, zoals de IGJ, de certificerende instanties en de accountant. Uiteindelijk is het doel om aantoonbaar en getoetst goede zorg te leveren middels goed bestuur.

Om dit op termijn te borgen, staat St. Franciscus voor permanente ontwikkeling van de Raad van Toezicht en het bestuur en een proactieve en transparante aanpak. Toezichthouders die samen met de bestuurder naar het heden en de toekomst kijken. De Raad van Toezicht vindt goede samenwerking met de bestuurder van groot belang. En tegelijkertijd houdt de Raad van Toezicht onafhankelijk toezicht en dat betekent dat zij het toezicht eigenstandig voorbereidt, inricht, uitvoert en evalueert. Uitgangspunt is uiteindelijk dat de bestuurder statutair bestuurt en intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Om contact te houden met wat er speelt, werkt de bestuurder regelmatig mee op de werkvloer. Zie hiervoor het meeloopschema.

De door brancheorganisaties opgestelde ‘’Governancecode 2017’’ voor goed toezicht is de basis van waaruit de Raad van Toezicht opereert. Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie van het eigen functioneren en van het toezicht organiseert en een toezichtkader opstelt. Onderwerpen als kwaliteitsbeleid en kwaliteitsvraagstukken, HRM en financiën worden jaarlijks belicht. Zie voor verdere informatie: het bestuursreglement en Statutenwijziging St. Franciscus 2019 en Informatieprotocol St. Franciscus.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht van belang. De samenstelling is met enige regelmaat aan verandering onderhevig. In 2016 is 1 nieuw lid tot de Raad van Toezicht toegetreden en in 2017 jaar zijn 2 nieuwe leden toegetreden. In 2019 is voor het laatst een nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zie hiervoor de samenstelling van bestuur en RvT.

Ontwikkeling lerend netwerk

Iedereen heeft een mening over de zorg. Dit is natuurlijk logisch, maar het vraagt wel veel van medewerkers. Zij moeten voortdurend zoeken naar balans, afwegingen maken tussen belangen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. St. Franciscus wil daarom graag een lerende organisatie zijn om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarom maakt St. Franciscus met plezier deel uit van een lerend netwerk. Zie: Verklaring lerend netwerk

Door te kijken naar anderen en te leren van elkaar kom je sneller tot inzicht dan alles alleen proberen op te lossen. Er wordt dan ook regelmatig contact gelegd door de bestuurder met de andere bestuurders van het lerend netwerk. Tevens zien we nu door de coronacrisis dat er veel meer contact is tussen alle bestuurders in Midden-Brabant. Er wordt op regelmatige basis informatie uitgewisseld, er worden vragen gesteld en er worden dilemma’s aan elkaar voorgelegd. Dit zouden we met elkaar kunnen zien als lichtpuntje tussen alle problemen die we ervaren hebben door de crisis.

Tevens is er in 2019, net als in 2018 weer een symposium georganiseerd waarbij alle zorginstellingen uit het leren netwerk aanwezig waren. Dit was weer een zeer enerverende dag waarbij er workshops zijn gehouden, interessante sprekers langs zijn gekomen en er ook weer volop ruimte was om te netwerken met gelijkgestemden collega’s van andere zorginstellingen. De evaluatie van de dag was dan ook erg goed: Evaluatie symposium lerend netwerk.

Verder werkt St. Franciscus natuurlijk samen met tal van partijen in de directe omgeving om zodoende de zorg zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de vraag. Zie voor het aantal en de soort samenwerkingsrelaties: Periodieke rapportage van aantal en soort samenwerkingsrelaties.

Back To Top
X