Skip to content

Bestuurlijke ontwikkelingen en toezicht door RvT

St. Franciscus hanteert de Zorgbrede Governance Code 2017 en heeft deze ook verankerd in de statuten. Deze code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Middels dit kwaliteitsverslag, de hieraan gekoppelde verantwoordingsdocumenten en onze jaarrekening, willen wij zo transparant mogelijk zijn in het verstrekken van informatie over zaken zoals de wijze waarop wij onze zorg organiseren en over de samenstelling en bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Tevens verschaffen wij graag inzicht in de toetsing hiervan door externe partijen, zoals de IGJ, de certificerende instanties en de accountant. Uiteindelijk is het doel om aantoonbaar en getoetst goede zorg te leveren middels goed bestuur.

Om dit op termijn te borgen, staat St. Franciscus voor permanente ontwikkeling van de Raad van Toezicht en het bestuur en een proactieve en transparante aanpak. De raad van Toezicht vindt goede samenwerking met de bestuurder van groot belang. Zij kijken samen met de bestuurder naar het heden en de toekomst van St. Franciscus. Tegelijkertijd houdt de Raad van Toezicht onafhankelijk toezicht. Dat betekent dat zij het toezicht eigenstandig voorbereidt, inricht, uitvoert en evalueert. Uitgangspunt is uiteindelijk dat de bestuurder statutair bestuurt en intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Om contact te houden met wat er speelt, werkt de bestuurder regelmatig mee op de werkvloer. Zie hiervoor het meeloopschema van de Raad van Bestuur.

De door brancheorganisaties opgestelde “Governancecode 2017” voor goed toezicht is de basis van waaruit de Raad van Toezicht opereert. Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie van het eigen functioneren en van het toezicht organiseert en een toezichtkader opstelt. Onderwerpen als kwaliteitsbeleid en kwaliteitsvraagstukken, HRM en financiën worden jaarlijks belicht. Zie voor meer informatie: het bestuursreglement en Statutenwijziging St. Franciscus 2019 en Informatieprotocol St. Franciscus.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht van belang. De samenstelling is met enige regelmaat aan verandering onderhevig. In 2019 is voor het laatst een nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zie hiervoor de samenstelling van bestuur en RvT.

Ontwikkeling lerend netwerk

Iedereen heeft een mening over de zorg. Dit is natuurlijk logisch, maar het vraagt wel veel van medewerkers. Zij moeten voortdurend zoeken naar balans, afwegingen maken tussen belangen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. St. Franciscus wil graag een lerende organisatie zijn om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarom maakt St. Franciscus met veel plezier deel uit van een lerend netwerk. Zie: verklaring lerend netwerk.

Door te kijken naar anderen en te leren van elkaar kom je sneller tot inzicht dan alles alleen proberen op te lossen. Er wordt dan ook regelmatig contact gelegd door de bestuurder met de andere bestuurders van het lerend netwerk. Tevens zien we dat er nu door de coronacrisis veel meer contact is tussen alle bestuurders in Midden-Brabant. Er wordt op regelmatige basis informatie uitgewisseld, er worden vragen gesteld en er worden dilemma’s aan elkaar voorgelegd. Dit zouden we met elkaar kunnen zien als een lichtpuntje tussen alle problemen die we ervaren hebben door de coronacrisis.

In 2018 en 2019 zijn er symposiums georganiseerd waarbij alle zorginstellingen uit het lerend netwerk aanwezig waren. Door de coronacrisis was hier in 2020 helaas geen mogelijkheid voor. Wel hebben de deelnemende organisaties de samenwerking online voortgezet.

Verder werkt St. Franciscus natuurlijk samen met tal van partijen in de directe omgeving om zodoende de zorg zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de vraag. Zie voor het aantal en de soort samenwerkingsrelaties: periodieke rapportage van aantal en soort samenwerkingsrelaties.

 

Back To Top