Skip to content

Algemeen

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) gaat over zorgvuldigheidseisen bij onvrijwillige opname van en (onvrijwillige) zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die aangewezen zijn op zorg. Deze wet beschermt uw rechten als u onvrijwillige zorg ontvangt. Het uitgangspunt van de Wzd is dat zorg wordt verleend volgens het zorgplan en met instemming zoals met u (en uw eventuele vertegenwoordiger) is afgesproken. Er kan zich echter een situatie voordoen, waarin uw arts van mening is dat u zorg nodig heeft, maar u het daar niet mee eens bent (dit wordt in de wet onvrijwillige zorg genoemd).

Dan geldt het principe: ‘Nee, tenzij …’. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, in principe níet mag worden toegepast behalve in de situatie dat ‘niets doen’ ernstig nadeel voor u betekent. Het verlenen van de onvrijwillige zorg is dan bedoeld om ernstig nadeel te voorkomen. Onvrijwillige zorg is altijd een allerlaatste optie. Het uitgangspunt van de wet ‘Nee, tenzij …’ sluit aan bij de visie van St. Franciscus dat cliënten zo veel en zo lang mogelijk zelf de regie behouden over hun eigen leven, waarbij het toepassen van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk vermeden wordt. Als onvrijwillige zorg moet worden toegepast, doen we dat met inachtneming van alle zorgvuldigheidseisen en wettelijke normen.

Als u met de Wet Zorg en Dwang te maken krijgt, heeft u de volgende rechten:

Recht op inspraak

In de wet zijn bepalingen opgenomen om  u zoveel mogelijk zelf de regie over uw leven te geven. Dat betekent onder meer:

 • dat u zoveel mogelijk zelf moet kunnen beslissen
 • dat de inzet van onvrijwillige zorg zoveel mogelijk moet worden voorkomen en beperkt en alleen ingezet als dit echt niet anders kan en steeds na zorgvuldige afweging
 • dat u wordt geïnformeerd over het opnemen van onvrijwillige zorg in uw zorgplan en dat u aanwezig mag zijn bij de overleggen hierover.

Recht op een vertegenwoordiger

In principe beslist u zelf. Als u een bepaald besluit echter niet meer zelf kunt nemen, kan uw vertegenwoordiger namens u beslissen. U bepaalt in principe zelf wie uw vertegenwoordiger is. Hiervoor kunnen in aanmerking komen:

 • Uw echtgenoot, partner of levensgezel; of
 • Uw ouder, kind, broer of zus, grootouder of kleinkind; of
 • Iemand anders die u zelf schriftelijk heeft gemachtigd; of
 • Als de rechter voor u een mentor of curator heeft benoemd, geldt deze als uw vertegenwoordiger.

Wij bespreken bij opname met u, wie uw vertegenwoordiger is. Als er niemand is, die als uw vertegenwoordiger optreedt, terwijl dit wel noodzakelijk is, zal St. Franciscus de rechter vragen om een mentor voor u te benoemen.

Recht op een cliëntvertrouwenspersoon voor zaken rondom onvrijwillige zorg

U heeft recht op ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon bij al uw vragen, problemen en klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De cliëntvertrouwenspersoon staat u bij en geeft u advies. Deze cliëntvertrouwenspersoon werkt niet voor St. Franciscus maar is onafhankelijk. Wij horen het graag als u wilt, dat wij uw gegevens aan de cliëntvertrouwenspersoon doorgeven, zodat deze contact met u op kan nemen.

Voor cliënten van St. Franciscus te Gilze is mevrouw Corine Gerritse de cliëntvertrouwenspersoon(CVP): De volledige gegevens van de CVP staan hieronder vermeld:

Corine Gerritse

mobiele nummer 06-42189415

cgerritse@zorgbelang-brabant.nl,

Klachtrecht

De Wet zorg en dwang  heeft een eigen klachtenregeling voor klachten over onvrijwillige zorg en opname. Deze klachtenregeling is onder meer van toepassing op klachten over:

 • het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
 • besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties;
 • klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt;
 • klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.

U kunt met deze klachten terecht bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie en de klachtenregeling vindt u op de website van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg: www.kcoz.nl

Huisregels

Op de locatie van St. Franciscus waar u verblijft gelden huisregels. Wij zullen de huisregels aan u bij opname verstrekken, daarnaast vind u onze huisregels op onze website.

Rechten van uw vertegenwoordiger

Uw vertegenwoordiger heeft dezelfde rechten als u en heeft het recht:

 • Om betrokken te worden bij de beslissingen over (onvrijwillige) zorg;
 • Geïnformeerd te worden over de zorg en keuzes.
 • Aanwezig te zijn bij het overleg over het opnemen van onvrijwillige zorg in uw zorgplan.
 • Op ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon.
 • Om een klacht in te dienen.

Daarnaast heeft uw vertegenwoordiger:

 • Recht op inzage in die delen van uw dossier, dat gaat over de onderwerpen waarop u wilsonbekwaam bent.

Hieronder treft u enkele documenten aan die van toepassing zijn op de Wet zorg en dwang.

Beleid Wet zorg en dwang St. Franciscus

klachten wet zorg en dwang franciscus

Vrijwillige of onvrijwillige zorg St. Franciscus

Brochure-CVP-voor-VG

Notitie VWS locatie accomodatie WZD

Overzicht_voor_Wzd_aanvragen_bij_het_CIZ

Brochure-wet-zorg-dwang

poster-wet-zorg-dwang

Huisregels WZD

Jaarrapportage Zorgcentrum St. Franciscus Gilze

WZD Analyse St. Franciscus over 2021

Back To Top