Skip to content

Update coronavirus

Geachte bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers,

Graag wil ik u allen middels deze brief nader informeren over de stand van zaken over het coronavirus. Ik kies ervoor dit middels één brief te doen, zodat iedereen op dezelfde wijze wordt geïnformeerd. Na afgelopen weekend staan we er namelijk toch weer anders voor dan voor het weekend. De situatie zoals die nu is en de afgekondigde maatregelen door de overheid betekenen ook voor ons weer dat we onszelf moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Laat ik vooropstellen dat het niet eenvoudig is. Deze situatie zoals we die nu met elkaar meemaken in Nederland is ongekend en zeer bijzonder. Deze situatie vraagt ook om uitzonderlijke maatregelen die we in andere omstandigheden ook nooit zouden treffen. Dit is niet eenvoudig en het betreft ook in bijna alle gevallen een dilemma. Het kenmerk van een dilemma is dat je in beginsel nooit een 100% juiste afweging kunt maken. Als management van St. Franciscus denken wij hier dus ook niet licht over. We hebben hier dagelijks onderling discussie over en uiteindelijk proberen we de juiste beslissingen te nemen. We realiseren ons dat de consequenties van deze beslissingen veelal onprettig zijn en zwaar ingrijpen op het sociale leven van onze bewoners en u als familie. Dit geldt evenzeer voor onze medewerkers.

Dat het ons aan het hart gaat, hoop ik u duidelijk gemaakt te hebben. Echter, dit gezegd hebbende, is het zo dat we vandaag een aantal aanvullende maatregelen hebben getroffen. Deze wil ik middels deze brief met u delen.

Vanaf vandaag, maandag 16 maart 2020, gelden de volgende regels voor St. Franciscus en deze gelden in elk geval t/m 6 april 2020:

 • Ik wil graag eerst even vooropstellen dat we diverse medewerkers hebben die extra aandacht besteden aan welzijn, omdat we het door alle maatregelen die hierna volgen ook niet makkelijk maken voor onze bewoners.
 • De voordeur is voor iedereen gesloten; ook voor iedereen met een ‘druppel’ geldt dat de voordeur hier niet meer op reageert per vandaag. Bezoek in welke vorm dan ook is dus niet toegestaan. Daar waar dit wel noodzakelijk is i.v.m. de continuïteit van de zorg wordt hier door personeel van van St. Franciscus een afweging in gemaakt.
 • Personeel kan enkel nog door de personeelsingang.
 • Alle behandelaren (fysio-, ergotherapeuten, pedicure e.d.) willen we alleen bij spoed laten komen. Wat wel of niet spoed is, wordt bepaald door de teamleiders en verpleegkundigen. We zorgen ervoor dat dit zorgvuldig gemonitord wordt en we zullen erop toezien dat er altijd een bekwame verpleegkundige aanwezig is.
 • De kapsalon is gesloten.
 • We zullen bewoners vanaf heden zoveel mogelijk gaan splitsen zodat als er iets met de een gebeurt, dit zo weinig mogelijk effect heeft op een ander. We vragen daarom iedereen om op zijn of haar eigen afdeling te blijven.
 • In lijn met de beslissing van de overheid om alle horeca te sluiten, zullen wij ook de Vertoeverij sluiten vanaf morgen. Dit betekent helaas dat iedereen op de eigen kamer eet.
 • De jaarvergadering van de Cliëntenraad van 25 maart wordt afgelast.
 • Hoe vervelend ook, we kiezen ervoor om zoveel mogelijk contact te vermijden. We willen daarom ook niet dat bewoners worden opgehaald door familie. Alle contact mijden is het motto. In geval van bijzondere situaties, zullen we in overleg tot een gepaste afspraak komen. Zo zullen we bijvoorbeeld bij mogelijk overlijden bekijken wat de mogelijkheden zijn om afscheid nemen wel mogelijk te maken. We willen het dan zodanig regelen dat eigen kinderen altijd afscheid kunnen nemen; hier zal dan waarschijnlijk de afspraak gelden van maximaal 2 mensen tegelijk en aansluitend 1 persoon per 24 uur.
 • Vrijwilligers zullen we zoveel mogelijk behandelen als medewerker; zonder klachten mogen ze komen. Alle vrijwilligers worden gevraagd zich te melden bij Miranda/Aniek/Jeannie (welzijnsmedewerkers).
 • Alle afspraken van kantoorpersoneel zijn inmiddels afgezegd. Ook interne afspraken. Dus ook hier geldt geen onnodig contact en waar mogelijk telefonisch afstemmen. Kantoorpersoneel werkt in principe zo veel mogelijk thuis.
 • Er vinden geen activiteiten meer plaats; er waren nog een aantal zaken die tot op heden wel doorgang vonden, maar nu geldt dat alle activiteiten zijn opgeschort.
 • De dagopvang is gesloten; dit was al een maatregel die afgelopen vrijdag is ingegaan.
 • Wij hebben twee teamleiders binnen St. Franciscus, Ellen en Trudian. Zij werken vanaf nu in een aangepast rooster, zodat hun aanwezigheid wordt verspreid over de gehele week. Ikzelf als directeur, zal van dag tot dag bekijken waar en wanneer ik nodig ben; in ben 7 dagen per week 24/7 beschikbaar indien nodig en zal tegelijk ook net als de andere personeelsleden contact vermijden waar mogelijk. Op deze wijze hopen we continuïteit te bieden en ook te waarborgen voor de komende tijd, want het is nog niet voorbij.
 • Medewerkers wordt dringend verzocht buiten het werk zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben; ga hier zo verantwoordelijk mogelijk mee om.
 • Voor onze Extramurale zorg (thuiszorg) geldt dat we dit zoveel mogelijk onaangepast door willen laten gaan. Mocht er iemand in de thuissituatie ziek zijn dan zal deze aan het eind van de route worden geplaatst, zodat deze als laatste van de dag wordt geholpen. Zodoende kunnen er daarna geen andere cliënten worden besmet. Mondkapjes en plastic schorten worden vervolgens ingezet waar nodig.
 • Medewerkers extramuraal wordt ook verzocht niet bij St. Franciscus binnen te komen als ze hier niet hoeven te zijn.
 • Om bewoners zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zullen we de camera in de Vertoeverij op het beeldscherm richten zodat de berichten kunnen worden gelezen op de kerkzender.
 • Ironisch als het is, waren we van start gegaan met het spel ‘Wie is de Mol’ om zo de nodige aandacht te vestigen op het belang van goede hygiëne. Dit wordt tot nader orde uitgesteld. Dit laat onverlet dat hygiëne en de aandacht daarvoor nu belangrijker is dan ooit.
 • Medewerkers die normaal bijvoorbeeld in de Vertoeverij stonden, wordt daarom ook gevraagd om uren die over zijn te benutten voor het extra reinigen van klinken e.d.
 • Tot slot vragen we medewerkers om niet allemaal pauze tegelijk te nemen en dus niet teveel bij elkaar te gaan zitten (in 3 groepen splitsen) en wil ik jullie juist stimuleren om buiten een rondje te gaan lopen. Zoveel mogelijk op eigen werkhelft blijven. Gespreid pauzeren in kleine groepjes.
 • Familie wordt verzocht de was buitenlangs te brengen (bij de zorgappartementen erin en via Orchidee naar de wasserij).
 • We vragen bewoners om de kamer een paar keer per dag laten ventileren door even iets vaker dan anders het raam open te zetten.

Tot slot geldt dat we tot nu toe het coronavirus buiten hebben weten te houden. Door al deze aanvullende maatregelen hopen we dit vol te kunnen houden. Gelet op hoe e.e.a. zich in andere landen heeft ontwikkeld, zal dit nog geen eenvoudige opgave zijn. We gaan hier echter wel alles aan doen en met elkaar staan we hierin sterk. Graag wil ik dan ook iedereen heel hartelijk danken voor het getoonde begrip en tevens wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze medewerkers en vrijwilligers te danken voor hun getoonde flexibiliteit. Trots op hun tomeloze inzet is hier de beste omschrijving denk ik!

Intussen blijven wij als MT nadenken over de toekomst en welke acties ons mogelijk nog te wachten staan. Dagelijks hebben wij hier van 13.30 tot 14.30 overleg over. Zo snel als de situatie daarom vraagt, komt ik bij u terug met nieuwe info.

Met vriendelijke groet,

Stijn Kanters

Directeur/Bestuurder St. Franciscus

 

 

 

Back To Top