Skip to content

MBO Zorginnovatienetwerk

MBO Zorginnovatienetwerk

Een nieuwe manier van leren

Zes kleinere zorgorganisaties in Midden-Brabant zijn 2018/2019 samen met ROC Tilburg gestart met een onderzoek naar een andere manier van leren voor (nieuwe) zorgmedewerkers. Onder de noemer MBO Zorginnovatienetwerk (MBO ZIN) vormen deze organisaties en het ROC samen een lerend netwerk: een uitdagende leer- en werkomgeving die een leven lang leren op een aantrekkelijke en gemakkelijk manier mogelijk maakt. Belangrijk is dat studenten vooral zelf de regie nemen in het eigen leerproces. Zij zijn aan zet! Het uiteindelijke doel van MBO-ZIN is een betere afstemming tussen onderwijs en ouderenzorg en tussen theorie en praktijk.

Frisse blik

De veranderde zorgomgeving en mondigere zorgvrager vraagt veel van zorgprofessionals. Studenten worden daarom gestimuleerd om in hun werk een meer onderzoekende houding aan te nemen en kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen en wat betekent dat voor de cliënt, voor mijn team en voor de organisatie? Kan het anders en zo ja, hoe dan? Een frisse blik kan mooie inzichten opleveren.

Werkplek is leerplek

De werkplek is de leerplek. Met uitwisselingsstages en praktijkonderwijsbijeenkomsten wordt verwacht dat toekomstige collega’s leren over de grenzen van de eigen organisatie te kijken. In de ontwikkeling van MBO-ZIN is er ook aandacht voor de werkbegeleiders. Zij krijgen scholing en volgen intervisie. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van coachingsvaardigheden en  kritische denkvaardigheden. Daarmee leren de werkbegeleiders vragen te stellen aan de studenten in plaats van alleen uitleg te geven. Zo stimuleren zij bij studenten een onderzoekende houding te ontwikkelen.

Voor de zes betrokken organisaties is het belangrijk dat leerlingen regionaal inzetbaar zijn.

Inmiddels is er één training  onderzoekend leren voor werkbegeleiders afgerond. Hieraan hebben 24 werkbegeleiders deelgenomen. De volgende training is net gestart. Er zijn 3 ZIN klassen gestart binnen de opleiding Verzorgende Maatschappelijke Zorg, MBO niveau 3. Met in het totaal 49 studenten.

Eind oktober gaat de eerste pilot van een uitwisselingstage van start tussen de 2e jaars studenten. Zij gaan een kijkje nemen in de keuken van een andere zorgorganisatie. Ze krijgen daarbij de opdracht om te observeren op welke wijze de zorgvisie in de praktijk tot uiting komt en  dienen daarnaast een verbetervoorstel te doen. Zij gaan dit pitchen met een posterpresentatie aan managers en werkbegeleiders. De student die in een andere organisatie gaat rondkijken, wordt begeleid door een collega student, die daarmee coachingsvaardigheden in de praktijk oefent.  Zo snijdt het mes aan twee kanten!

In 2020 wordt deze nieuwe manier van opleiden verder uitgekristalliseerd en wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld het verder uitwerken en organiseren van uitwisselingstages en enkele praktijk onderwijsbijeenkomsten per leerjaar.  Daarnaast is er aandacht voor een gezamenlijke doorontwikkeling en borging van het beleid rondom Beroepspraktijkvorming (BPV).’

Betrokken organisaties

Betrokken organisaties zijn St. Franciscus, Het Laar, Maria Oord, Maasduinen, Amaliazorg, ’t Heem (en ROC Tilburg)

Meer informatie?

Voor meer informatie over het MBO-Zorginnovatienetwerk kun je contact opnemen met de projectmanager Elise Boone, e.boone@het laar.nl, tel:  06- 306 383 28

Back To Top