skip to Main Content

Organisatiebonden

Zorgverlening

Notitie voorbehouden en risicovolle handelingen

Beleid psychische gesteldheid en onbegrepen gedrag

Beleid mondzorg en functieomschrijving aandachtsvelder mondzorg

notitie wondzorg

Overzicht-verplichte-registraties-langdurige-zorg

prismabeleid

Procedure VR handelingen

uitvoeringsverzoek voorbehouden handeling

Wondbehandeling februari 2016

Checklists

01 Zorgleefplan Risicosignalering en opvolging

02 Werkbladen gezondheidsrisico’s

04 screeningslijst urine-incontinentie

05 Thema depressie

09 Waaier_medicatieveiligheid_Intramuraal_WT (3)

11 Screeningslijst Ondervoeding en Overvoeding

Risicosignalering ksw

Verkorte_checklist_Veilige_Zorg_Risicosignalering extramuraal en vzh

Reanimatiebeleid

beleid reanimatie

verklaring tot niet reanimeren thuiszorg

verklaring tot niet reanimeren verzorgingshuiszorg

Risicosignalering

Incontinentiebeleid

Observatielijst toiletgang

Procedure val en letselpreventie

protocol depressie bij ouderen signaleren en screenen

protocol ondervoeding en overvoeding bij ouderen

Zorgdossier

aftekenlijst inzorgleefplan-kaders

Beleid Zorgleefplan en zorgpad stervensfase

zorgzorgleefplan

Verslag opnamegesprek

Verslaglegging evaluatiegesprek

Verzamellijst lichamelijke gegevens

Zorgleefplan MDO en functie contactverzorgende

jecties-catheter

Behandelafspraken andere disciplines

Behandelafspraken huisarts en verpleeghuisarts

Beleid Zorgleefplan en zorgpad stervensfase

Bewegingsprotocol

Checklist zorgdossiers

Dagcurvelijst glucose

Dagelijkse Raportage

Gebruik evaluatieformulier client en vastleggen acties betreffende zorgverlening

indeling papieren zorgdossier

Mobiliteitsklasse2

Persoonsgegevens

Veiligheid en zorgverlening

Beleid ouderenmishandeling en ontspoorde zorg

BRMO-procedure

Hitteplan Sint Franciscus

Medisch ethisch beleid

mic beleid

Overzicht persoonsalarmering

procedure personenalarmering

protocol hygiene en maatregelen bij verschijnselen buikgriep

protocol veilig eten en drinken

BOPZ

Beleidsnotitie BOPZ 2016

checklist aanschaf, logistiek en beheer vrijheidsbeperkende maatregelen (bopz)

Notitie sluitplan BOPZ

Notitie vaststellen van verzet

Procedure val en letselpreventie

Protocol uitvoering vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen( bopz)

Medewerker

beleid agressie en geweld bij medewerkers

Beleid na prikaccidenten

beleidsnotitie fysieke belasting incl. beleid ergocoaches

Checklist voor observatie hygiëne

Hepatitis B-vaccinatie beleid 1

rust- en herstelmomenten

stroomschema hepatitis

taken preventiemedewerker

Medicatie

1. protocol medicatie

2. protocol medicatietoediening VZH

3. protocol medicatiebeheer VZH

4. protocol medicatietoediening

5. protocol medicatiebeheer PG

6. protocol medicatietoediening thuiszorg

7. protocol medicatiebeheer thuiszorg

8. protocol medicatie bestellen thuiszorg

9. protocol medicatielevering thuiszorg

10. protocol evaluatie medicatie TZ, VZH, PG

11. protocol gevallen medicatie

12. protocol medicatierol klopt niet

12.2. protocol te veel medicatie in de medicatierol

12.3. protocol medicatie die in de medicatierol zit moet acuut gestopt of gewijzigd worden

13. protocol weigering medicatie

14. protocol vergeten medicatie

afsprakenformulier BEM

beleid Opiaten

beleid polyfarmacy bij ouderen

Checklist Stappen Veilige principes

Inventarisatieformulier BEM

Medicatiebeleid

vragenlijst BEM

Medewerkers en vrijwilligers

aanvullende vakantieregeling

Aanwijzing eindheffingsbestanddelen 1-1-2017 Werkkostenregeling

arbobeleid St. Franciscus

Attenties bij jubilea ziekte e.d

Beleid 9-urige werkdag

beleid medicijnen alcohol en drugs

BPV plan Stg St. Franciscus

CAO VVT 2018-2019

collectief verplichte verlofdagen 2019

Evaluatieformulier opleiding en training

Fietsenplan St. Franciscus 2019

Flyer IZZ

formulier declareren reiskosten i.v.m. scholing

Formulier nieuwe medewerker

Formulier declareren extra kilometers na gebroken dienst

Gedragscode rondom aannemen giften

Handleiding digitale loonstrook en jaaropgave

klachtenregeling medewerkers

Klachtenregeling medewerkers informatie GIMD

Klachtenregeling medewerkers contactgegevens GIMD

Klokkenluidersregeling Sint Franciscus

Leer-arbeidovereenkomst model 2017

Notitie levensfasen

notitie vervanging bij ziekte

notitie werkgroepen

Opleidingsbeleidsplan 2016-2018

Overlijdensprotocol medewerkers

overzicht graden bloedverwantschap en aanverwantschap.pdf (002)

overzicht graden bloedverwantschap en aanverwantschap.pdf

Procedure consignatiedienst

Procedure in- en uitdiensttreding medewerker

Protocol Calamiteiten- en ander kortverzuim verlof St. Franciscus

protocol CANS

Protocol exitgesprek

Protocol frequent verzuimgesprek

Protocol Functionerings- en beoordelingsgesprekken

protocol gebruik internet

Protocol Kortdurend Zorgverlof St. Franciscus

Protocol Langdurend Zorgverlof St. Franciscus

Protocol schade aan eigendommen client door medewerker

Protocol Werkdruk

Protocol werving en selectie

Protocol Zwangerschap en arbeid

Regeling Plus en minuren

rookbeleid

Roosterbeleid Sint Franciscus

Strategisch personeelsbeleid 2016-2018

Tijdelijke regeling beloning werven nieuw personeel

Toelichting Verklaring Omtrent het Gedrag

toestemming publicatie foto’s medewerkers

Verlof bijzondere gebeurtenissen

Verzuimprotocol

vrijwilligersbeleid Zorgcentrum Sint Franciscus

Facilitair

Informatiemateriaal clienten

Besluit tot instelling van de clientenraad

Brief koffertje

Brief maaltijden

Broodmaaltijden per 1-1-2019

In- en exclusiebeleid

klachtenregeling clienten St. Franciscus

Lijst maaltijden

Reglement voor de clientenraad

algemene-module.pdf

module-zorg-met-verblijf.pdf

module-wijkverpleging.pdf

module-mpt-en-vpt.pdf

Model-zorgverleningsovereenkomst_franciscus

Algemene Voorwaarden VVT_Publieksfolder_ActiZ en BTN_juni2018

toestemming publicatie foto’s

3. Informatie over zorgcentrum St. Franciscus

Samenvatting kwaliteitsplan

Dagverzorging

Informatiemap dagverzorging

Mantelzorgbeleid

Franciscus Thuis

Brief personenalarmering

Doorlopende machtiging personenalarmering

Informatiemap extramuraal

Intakeprocedure nieuwe cliënten Franciscus Thuis

Mantelzorgbeleid

Regeling Wasverzorging extramuraal Zorgcentrum St. Franciscus

Sleutel-registratieformulier wijkalarmering en extramurale zorg

Verhuisformulier

PG

1. levensverhaal

1. Mondzorg bewoners verpleeghuiszorg

1. uitzetnummer wasgoed PG

4. Machtigingskaart Eigen bijdrage activiteiten kleinschalig wonen

informatie familieleden bewoners groepswoningen

7. verwijziging eigen bijdrage CAK en de wet bopz

Opvragen medische gegevens specialist ouderengeneeskunde

persoonsgegevens

Voetzorg

Somatiek

1. uitzetnummer wasgoed SOM

6. Toiletblok-schuifdeur-preferent lamp

BRF ELECTRONISCHE SLEUTEL

Ontvangstbevestiging bewoners VZH extra druppel

Somatiek en PG

01. Protocol wasverzorging

2. Aangifte van een adreswijziging bij de gemeente

Mantelzorgbeleid

Zorgpension

informatie zorgpension

Mantelzorgbeleid

Verwijzing

Praktische handvatten

Functieboek

Back To Top
X