Skip to content

Indicatoren kwaliteit

Om te beoordelen of wij als zorginstelling goed functioneren moet de kwaliteit van ons als zorgaanbieder zichtbaar zijn. Wat kwaliteit precies inhoudt, is niet altijd even makkelijk te duiden. Wij zijn daarom van mening dat het belangrijk is om inzichtelijk te maken hoe je op verschillende onderdelen scoort. Hierdoor kan iedereen onze prestaties zelf inzien en beoordelen. Eventueel kunnen de prestaties worden vergeleken met andere zorginstellingen. Wij doen dat op drie punten zelf: gang van zaken rondom wet zorg en dwang, medicatieverstrekking en overige indicatoren.

Gang van zaken rondom de Wet Zorg & Dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 heeft de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) vervangen. Het jaar 2020 was hiervoor een overgangsjaar. In 2020 werd iedere zorginstelling geacht de procedures rondom de Wzd binnen de muren van de instelling in acht te nemen.

St. Franciscus zet maximaal in op het zoveel mogelijk bieden van vrijwillige zorg. Vrijheid en zelfbeschikking zijn hierbij de uitgangspunten. Het toepassen van OnVrijwillige Zorg (OVZ) is een uiterst redmiddel en kan alleen worden ingezet als er geen ander, minder ingrijpend alternatief voorhanden is. Dit “Nee, tenzij”- principe ten aanzien van vrijheidsbeperking sluit aan bij de visie van St. Franciscus. De visie van St. Franciscus gaat namelijk uit van een duidelijke samenhang tussen enerzijds de kwaliteit van wonen, welzijn en dienstverlening en anderzijds de vraag naar zorg. Veiligheid, comfort en beschermd wonen worden beschouwd als basisbehoeften. Hierbij wil St. Franciscus een zo normaal mogelijke vorm van wonen aanbieden, waarbij veel aandacht is voor zelfstandigheid, privacy en service. De vraag van de bewoner en zijn/haar belevingswereld staan altijd centraal.

St. Franciscus is zeer terughoudend met het toepassen van OVZ. Conform de gedachte van de Wzd wordt altijd eerst gezocht naar manieren om vrijwillige zorg te bieden en pas als dit niet lukt, wordt gezocht naar een voor de bewoner minst ingrijpende vorm van OVZ. Hierbij worden in St. Franciscus de Zweedse band, onrustband en de verpleegdeken al jaren niet meer ingezet. St. Franciscus is ook terughoudend ten aanzien van gedrag beïnvloedende (psychofarmaca) medicatie. Door middel van activiteiten, en psychosociale interventies biedt St. Franciscus de noodzakelijke structuur, veiligheid en afleiding zodat OVZ zo minimaal als mogelijk wordt toegepast.

Voordat OVZ wordt toegepast, moet een stappenplan worden doorlopen met daarin alternatieven die besproken en/of uitgeprobeerd zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger. In 2020 zijn er geen stappenplannen nodig geweest bij St. Franciscus omdat er geen sprake was van OVZ.

Het detectiesysteem van St. Franciscus is een concrete uitwerking van de visie van St. Franciscus. We hebben inmiddels dus ook geen permanent gesloten afdeling meer. Bewoners en bezoekers kunnen vrij in en uit lopen. Bouwtechnisch geeft de begane grond van St. Franciscus met een lage gang al een natuurlijke barrière waardoor bewoners niet gemakkelijk ver weg van de afdeling lopen. Indien verdwalen wel gevaar oplevert voor een bewoner dan kan de bewegingsvrijheid van deze specifieke bewoner beperkt worden. Door het instellen van het detectiesysteem sluit naar keus de deur van de afdeling, of de voordeur van St. Franciscus als de bewoner aan komt lopen. Zo kan op andere momenten de deur gewoon openblijven en geeft deze geen belemmering voor andere bewoners of voor bezoekers die komen. Hier geldt dus weer maximale vrijheid, tenzij. In 2020 was er een bewoners met een beperking van de bewegingsvrijheid tot de voordeur van St. Franciscus. Er was geen sprake van verzet. De implementatie van de Wzd wordt geëvalueerd in het jaarverslag Wzd 2020.

Daarnaast rapporteren we periodiek over antibioticagebruik en antipsychoticagebruik. Deze treft u hier aan:

Periodieke rapportage over antibioticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Periodieke rapportage over antipsychoticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Tot slot geldt dat de bewoners en wettelijk vertegenwoordigers op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de Wzd. Tevens moeten zij weten dat ze een beroep kunnen doen op de cliëntvertrouwenspersoon Wzd en de klachtenregeling. Zoals altijd is het ons streven om dit absoluut onnodig te laten zijn, omdat we alles op alles zetten om zaken in goed overleg naar tevredenheid van ieder te regelen.

Medicatieverstrekking

Binnen St. Franciscus worden medicatie-incidenten geregistreerd. Het aantal geregistreerde medicatie-incidenten in 2020 was 103 ten opzichte van 138 in 2019. Wij zetten ons in om het aantal medicatie-incidenten zo veel mogelijk te reduceren. Het totale MIC- en MOM-overzicht wordt jaarlijks op onze website gepubliceerd.

% bewoners bij wie afgelopen half jaar een medicatiereview plaats gevonden heeft

Overige indicatoren

De overige indicatoren waar St. Franciscus aandacht aan besteed zijn te vinden op de website, waaronder:

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal

Aantal cliënten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (zonder opname)

Decubituspreventie en wondzorg

Decubituspreventie en wondzorg wordt binnen St. Franciscus door de verpleegkundigen besproken tijdens het verpleegkundig overleg. Zij zijn verantwoordelijk voor decubituspreventie. Indien wondzorg moet worden toegepast beschrijven de verpleegkundigen het beleid in het zorgplan en monitoren zij de wond. Zo kan er meteen een adequate behandeling worden ingezet om decubitus te voorkomen of om de wond snel te genezen.

Back To Top