skip to Main Content

Indicatoren kwaliteit

Om te beoordelen of wij als zorginstelling goed functioneren moet de kwaliteit van ons als zorgaanbieders zichtbaar zijn. Wat kwaliteit precies inhoudt, is niet altijd even makkelijk te duiden. Wij zijn daarom van mening dat het belangrijk is om inzichtelijk te maken hoe je op verschilleden onderdelen scoort. Hierdoor kan iedereen de prestaties van ons zelf inzien en ook zelf beoordelen en eventueel met de prestaties van andere zorginstellingen vergelijken. Wij doen dat op drie punten, te weten: Gang van zaken rondom Wet zorg & dwang, Medicatieverstrekking en Overige indicatoren. Beoordeelt u de resultaten voor uzelf.

Gang van zaken rondom de Wet Zorg & Dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 heeft de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) vervangen. Dit jaar betreft een overgangsjaar. In 2020 wordt elke zorginstelling geacht de procedures rondom de Wzd binnen de muren van de instelling in acht te nemen. St. Franciscus doet dit.

St. Franciscus zet maximaal in op het zoveel mogelijk bieden van vrijwillige zorg. Vrijheid en zelfbeschikking zijn hierbij de uitgangspunten. Het toepassen van OnVrijwillige Zorg (OVZ) is een uiterste redmiddel en kan alleen worden ingezet als er geen ander, minder ingrijpend alternatief voorhanden is. Dit “Nee, tenzij”-principe ten aanzien van vrijheidsbeperking sluit aan bij de visie van St. Franciscus.

De visie van St. Franciscus gaat uit van een duidelijke samenhang tussen enerzijds de kwaliteit van wonen, welzijn en dienstverlening en anderzijds de vraag naar zorg. Veiligheid, comfort en beschermd wonen worden beschouwd als basisbehoeften. Hierbij wil St. Franciscus een zo normaal mogelijke vorm van wonen aanbieden, waarbij veel aandacht is voor zelfstandigheid, privacy, veiligheid en service. De vraag van de bewoner en zijn/haar belevingswereld staat centraal.

St. Franciscus is zeer terughoudend met het toepassen van onvrijwillige zorg. Conform de gedachte van de Wzd wordt altijd eerst gezocht naar manieren om vrijwillige zorg te bieden en pas als dit niet lukt, wordt gezocht naar een voor de bewoner minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. Hierbij worden in St. Franciscus de Zweedse band, onrustband en de verpleegdeken al jaren niet meer ingezet. St. Franciscus is ook terughoudend ten aanzien van gedrag beïnvloedende (psychofarmaca) medicatie. Door middel van activiteiten, en psychosociale interventies biedt St. Franciscus de noodzakelijke structuur, veiligheid en afleiding zodat onvrijwillige zorg zo minimaal als mogelijk wordt toegepast.

Voordat onvrijwillige zorg wordt toegepast, moet een stappenplan worden doorlopen met daarin alternatieven die besproken en/of uitgeprobeerd zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger.

Het detectiesysteem van St. Franciscus is een concrete uitwerking van de visie. St. Franciscus. We hebben inmiddels dus ook geen permanent gesloten afdeling meer. Bewoners en bezoekers kunnen vrij  in en uit lopen. Bouwtechnisch geeft St. Franciscus begane grond met een lange gang al een natuurlijke barrière waardoor bewoners niet gemakkelijk ver weg van de afdeling lopen. Indien verdwalen wel gevaar oplevert voor een bewoner dan kan de bewegingsvrijheid van deze specifieke bewoner beperkt worden. Door het instellen van het detectiesysteem sluit naar keus de deur van St. Franciscus, of de voordeur van St. Franciscus als deze bewoner aan komt lopen. Zo kan op andere momenten de deur gewoon openblijven en geeft deze geen belemmering voor andere bewoners of voor bezoekers die komen. Hier geldt dus weer maximale vrijheid, tenzij.

Daar waar we voorheen een “Jaarplan BOPZ” en een bijbehorend “Jaarverslag BOPZ” hadden om inzicht te geven in het verloop in de toepassing van eventuele maatregelen hebben we nu een implementatieplan Wet zorg en Dwang 2019 en een Beleid Wet zorg en dwang St. Franciscus. Aangezien VBM’s in dit opzicht niet meer bestaan, rapporteren we niet meer over het % cliënten bij wie afgelopen kwartaal een VBM is toegepast + eventuele toelichting redenen. Hiervoor zullen we in de nabije toekomst op een andere indicator gaan rapporteren. Waarschijnlijk het aantal gevallen waarin onvrijwillige zorg is toegepast. Wel zullen we – puur – ter informatie voor geïnteresseerden periodiek blijven rapporteren over antibioticagebruik en antipsychoticagebruik. Deze treft u hier aan.

Periodieke rapportage over antibioticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Periodieke rapportage over antipsychoticagebruik incl. verloop en korte reflectie

Tot slot geldt dat de bewoners/wettelijk vertegenwoordigers op de hoogte zijn van het bestaan van de Wet Zorg en Dwang. Tevens weten zij dat ze een beroep kunnen doen op de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenregeling. Zoals altijd is het ons streven om dit absoluut onnodig te laten zijn, omdat we alles op alles zetten om zaken in goed overleg naar tevredenheid van ieder te regelen.

Back To Top
X